தயாரிப்பு வீடியோ

அரோமா டிஃப்பியூசர் (மாடல்: HEA01A)

அரோமா டிஃப்பியூசர் (மாடல்: HEA02)

சோலார் கேம்பிங் லைட் (மாதிரி: ODCO1A)

ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரிக் கெட்டில் (மாடல் KCK01A)

சன்லேட் அல்ட்ராசோனிக் கிளீனர்

சூரிய ஒளி படர்ந்த ஆடை ஸ்டீமர்